Καταστατικο συλλογου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ"
(ΕΛ.Μ.ΜΕ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Σφραγίδα Σωματείου, Μέσα
Άρθρο 1
Σύσταση – Έδρα – Επωνυμία
Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία "Σύλλογος Ελληνικό Μουσείο Μετανάστευσης", και διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Μ.ΜΕ.», με έδρα την πόλη του Πειραιά.
Το Σωματείο  μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.
Άρθρο 2
Σκοποί
Οι σκοποί του Σωματείου είναι:
1)                  Η διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης της μεταναστευτικής περιπέτειας Ελλήνων και ξένων μεταναστών και προσφύγων από και προς τη χώρα μας.
2)                  Η συμβολή στην έρευνα, στην προώθηση και ανάδειξη των προβλημάτων των μεταναστών και προσφύγων.
3)                  Η ανάπτυξη και η διάδοση των ιδεών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ειρήνης.
4)                  Η καταπολέμηση των φαινομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και παράλληλα η προβολή ενός μοντέλου κοινωνίας με ισότητα, αποδοχή της διαφορετικότητας και αρμονικής συμβίωσης μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών εθνοτήτων.
5)                  Η συγκέντρωση, καταγραφή, τεκμηρίωση, διαφύλαξη, μελέτη και παρουσίαση έγγραφου ιστορικού, φωτογραφικού, οπτικού, ηχητικού και κάθε άλλου είδους υλικού σχετικού με τη μεταναστευτική ιστορία της Ελλάδας.
6)                  Η συλλογή και η παρουσίαση στο κοινωνικό σύνολο των αντικειμένων και πάσης φύσεως υλικού του Συλλόγου σχετικού με τη μεταναστευτική ιστορία της Ελλάδας.
7)                  Η προβολή και ανάδειξη της μεταναστευτικής ιστορίας της χώρας μας σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο, με τη χρήση και αξιοποίηση κάθε δυνατού σύγχρονου νόμιμου μέσου.
Άρθρο 3
Σφραγίδα
Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική που στην περιφέρειά της φέρει την επωνυμία "Σύλλογος Ελληνικό Μουσείο Μετανάστευσης" και στο κέντρο το ακρωνύμιο ΕΛ.Μ.ΜΕ, το έτος και τον τόπο ιδρύσεως.
Άρθρο 4
Μέσα
Τα μέσα για την υλοποίηση των σκοπών και στόχων του Συλλόγου είναι:
1)                  Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, των αρμόδιων Αρχών αλλά και των ΜΜΕ με σκοπό: α) την προσέλκυση εθελοντών και νέων μελών στο Σύλλογο και β) την υποστήριξη των στόχων  του Συλλόγου και ιδιαίτερα ως προς την προσφορά-δωρεά-παραχώρηση κάθε είδους -κατάλληλου προς έκθεση- πρωτότυπου και μη  υλικού για το σχεδιαζόμενο Μουσείο Μετανάστευσης ή ακόμα και  για όσες σχετικές εκθέσεις προηγηθούν αυτού από τον  Σύλλογο.
2)                  Συμμετοχή και οργάνωση εκθέσεων, προγραμμάτων προσέγγισης, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων, φεστιβάλ, όπως και η έκδοση φυλλαδίων και κάθε  είδους επιστημονικού πληροφοριακού-ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
3)                  Συνεργασία και από κοινού δράση α) μεταξύ των μελών του Συλλόγου, β) με τοπικούς συλλόγους, φορείς, ΜΚΟ, γ) με  μουσεία, οργανισμούς, και ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δ) με ιδιωτικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, και ε) με κάθε δημόσια αρχή και αρμόδιο υπουργείο.
4)                  Προαγωγή της μελέτης, της έρευνας και των εφαρμογών τους σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Συλλόγου.
5)                  Διατήρηση ιστοσελίδας, blog και οποιουδήποτε άλλου μέσου στο διαδίκτυο για τη διάδοση των ιδεών του, την επίτευξη των στόχων του,  την   καλύτερη επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του αλλά και όλων των φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
6)                  Συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας  για τη συγκέντρωση του υλικού του Συλλόγου και για όλα τα επί μέρους θέματα που αφορούν τους σκοπούς του.
7)                  Αρωγή στη χρηματοδότηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και δράσεων του Συλλόγου με συστηματική αναζήτηση πόρων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο και με παράλληλη ευαισθητοποίηση και προσέλκυση χορηγών. Το σωματείο θα διασφαλίζει ότι τα κονδύλια που θα προσφέρονται από τους χορηγούς θα επενδύονται εξ ολοκλήρου στο συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν.
8)                  Προσφυγή σε κάθε νόμιμη ενέργεια που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Συλλόγου.
9)                  Όταν αυτό απαιτείται, η έγγραφη απ' ευθείας ή και δια του Τύπου πραγματοποίηση διαβημάτων, στις αρμόδιες Αρχές.
10)              Ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου σε κάθε είδους συμπράξεις με νομικά πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου ή άλλους φορείς προκειμένου να προωθούνται οι κάθε είδους δραστηριότητες και εργασίες του Συλλόγου οι απαραίτητες για τους σκοπούς του. Η απόφαση για κάθε είδους ως άνω συμπράξεις λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του Δ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Μέλη του Σωματείου, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις, Πειθαρχικός Έλεγχος, Διαγραφή
Άρθρο 5
Μέλη του Σωματείου
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.
α) Τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει με αίτησή του προς το Δ.Σ., κάθε ενήλικο άτομο που έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, οποιασδήποτε υπηκοότητας και επιθυμεί να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Η απόφαση του Δ.Σ. λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, αφού συζητηθούν τυχόν ενστάσεις από άλλα μέλη.
β) Αντεπιστέλλοντα μέλη θεωρούνται τα άτομα που διαμένουν μόνιμα στην αλλοδαπή και εγγράφονται με την ίδια ως άνω διαδικασία.
γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται προσωπικότητες που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Μουσείο, προς την πολιτεία και την κοινωνία, ή έχουν γίνει δωρητές του. Η ανάδειξη των επίτιμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
δ) Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί τη σχετική ικανότητα.
ε) Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής, δεν μεταβιβάζεται, δεν κληρονομείται και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις – Δικαιώματα μελών
Ι. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται :
α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προ το Σωματείο.
β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.
δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.
Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
ε. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.
στ. Να αποχωρούν από το Σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
ζ. Όσοι έπαψαν να είναι μέλη του σωματείου οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν μέλη.  
η. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Μελών
ΙΙ.         Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν :
α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.
γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες  του Σωματείου.
δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.
Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.
Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.
στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
ζ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
ΙΙΙ.       Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.
Άρθρο 8
Πειθαρχικός Έλεγχος
α)         Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται :
            1. Στην επίπληξη.
            2. Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους.
            3. Στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο.
β)         Η  διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.
γ)             Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
δ)         Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Άρθρο 9
Διαγραφή Μελών
α)         Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και την σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία μπορεί να αποφασίσει την διαγραφή μέλους από το Σωματείο.
β)         Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως :
            α. Αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
γ)         Κατά της αποφάσεως της Γ.Σ. που επικυρώνει απόφαση του Δ.Σ. για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.
δ)         Μέλος που διαγράφεται, επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Πόροι του Σωματείου, Οικονομική Διαχείριση
Άρθρο 10
Πόροι του Σωματείου είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή όλων των μελών του Σωματείου
β) Έκτακτες εισφορές όλων των μελών
γ) Τα ποσά ή οι αξίες που εισπράττονται από κάθε είδους δωρεές, κληροδοτήματα, εισφορές, εράνους, χορηγίες, πάσης φύσεως εκδηλώσεις κλπ
δ) Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών του εξωτερικού, διεθνών οργανισμών και φορέων.
Το Σωματείο διατηρεί υποχρεωτικά λογαριασμούς σε Τράπεζα ή Τράπεζες, όπου κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα 500 (πεντακόσια) ευρώ.
ε) Κληροδοσίες, χορηγίες και δωρεές για αξία άνω του ποσού των 40.000 (σαράντα χιλιάδων) ευρώ γίνονται δεκτές μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών (έγκριση με πλειοψηφία τουλάχιστον του ½ των παρόντων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών). Η Γ.Σ. συγκαλείται σε αυτήν την περίπτωση είτε έπειτα από απόφαση του Δ.Σ., είτε έπειτα από πρόταση του 1/5 των μελών. Για μικρότερα ποσά αποφασίζει το Δ.Σ.
στ) Κληρονομιές που καταλίπονται στο Σωματείο, μπορούν να γίνονται δεκτές ως ευεργετήματα (κατόπιν απογραφής του ευεργετήματος). Οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται επώνυμα. Η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ., το οποίο μπορεί να ζητήσει και την έγκριση της Γ.Σ., εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
ζ) Το Σωματείο μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να ανακηρύξει Δωρητές, Ευεργέτες, και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης «Μεγάλους Ευεργέτες» όσους προσφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά ή αντικείμενα στο Σωματείο. Δωρεά αντικειμένων και άλλων προς το Σωματείο θα γίνεται με εγκριτική απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 11
Οικονομική Διαχείριση
α)         Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
β)         Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
γ)         Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
δ)         Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Όργανα του Σωματείου, Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Σύγκληση και Αρμοδιότητες
Άρθρο 12
Γενική Συνέλευση
α) Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Μέσω αυτού εκδηλώνεται η θέληση των μελών
 β) Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Σωματείου.
γ) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική  Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της σύγκλησης αποφασίζει το Δικαστήριο.
ε) Σε κάθε περίπτωση, με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. συνέρχεται η τακτική εκλογοαπολογιστική Γ.Σ., η οποία αποφασίζει τη διενέργεια των εκλογών – εκλέγει την εφορευτική επιτροπή (από 3 μέλη) – εγκρίνει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. και προκηρύσσει εκλογές για Δ.Σ. και ελεγκτική επιτροπή. Οι εκλογές διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, τόσο για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., όσο και της εξελεγκτικής επιτροπής. Τα μέλη που εκλέγονται για το Δ.Σ. είναι 7 και τρία  αναπληρωματικά, και για την εξελεγκτική επιτροπή 3 και ισάριθμα αναπληρωματικά. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Δ.Σ. το αργότερο 10 ημέρες πριν τις εκλογές, το ίδιο και οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
στ) Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα.
Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
ζ) Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.
Άρθρο 13
Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως
α)         Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο.
β)         Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών.
Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν δέκα (10) μέλη.
γ)         Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
δ)         Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
ε)             Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
Στ)       Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.
ζ)         Εάν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε μία πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς τη συνέλευση των μελών.

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως
α)         Η  Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
β)             Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
γ)         Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
δ)             Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :
            1. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
            2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
            3. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
            4. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
            5. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.
            6. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
            7. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
            8.  Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
            9. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
            10. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.
            11. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.
            12. Η διάλυση του Σωματείου.
13. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου, χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου, πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 15
α)         Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών, με τρεις (3) αναπληρωτές τους.
β)         Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και εκλέγεται με σταυρούς προτίμησης, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο ύστερα από μυστική ψηφοφορία
γ)         Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
δ)         Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διευθύνσεως και διαχειρίσεως, η δε ευθύνη των μελών του είναι συλλογική, εκτός και αν κάποια μέλη του διαφώνησαν και η διαφωνία τους καταχωρήθηκε στα πρακτικά. Στο έργο του το Δ.Σ. υποβοηθείται από επιτροπές εργασίας, οι οποίες εκλέγονται διά ανατάσεως της χειρός στη Γ.Σ. Σε κάθε επιτροπή εργασίας συμμετέχει και ένα μέλος του Δ.Σ.
ε)         Το Διοικητικό  Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (2) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
Στ)       Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληροί κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Σύμβουλος.
ζ)         Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
η)         Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
θ)         Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις, εκτός και εάν προκύψει επείγον ζήτημα το οποίο απαιτείται να επιλυθεί αμέσως.
ι)          Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
ια)        Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
ιβ)        Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.
Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
            Το Διοικητικό Συμβούλιο :
            α. Διοικεί το Σωματείο.
            β. Ασκεί αρχικά τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
            γ. Αποφασίζει την  εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
            δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
            ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
            στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
            ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
            η. Ορίζει από τα μέλη του Σωματείου, Επιτροπές Εργασίας για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
            θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
            ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
            ια. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
            ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις  δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
            ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
            ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους και ορίζει τους εκπροσώπους στις ομάδες εργασίας του Σωματείου.
            ιε. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
            ιστ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
            ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.
            ιη. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
            ιθ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.
            κ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.
Άρθρο 17
Αρμοδιότητες Προέδρου
Ι.          Ο Πρόεδρος :
            α. Συγκαλεί μαζί με τον  Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
            β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
            γ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
            δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
            ε. Διεξάγει με τον Γενικό  Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
            στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.
            ζ. Υπογράφει με τον  Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.
            η. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
            θ. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
            ι. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
            ια. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
ΙΙ.         Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληροί κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Σύμβουλος.

Άρθρο 18
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Ι.          Ο Γενικός Γραμματέας :
            α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.
            β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
            γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
            δ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
            ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο.
            στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
            ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.
ΙΙ.         Τον Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ο Σύμβουλος ή τυχόν αναπληρωματικός του, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 19
Αρμοδιότητες Ταμία
Ι.          Ο Ταμίας :
            α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.
            β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως  που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
            γ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
            δ. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
ΙΙ.         Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ο Σύμβουλος ή τυχόν αναπληρωματικός του όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 20
Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου
α)         Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς  το Σωματείο.
β)         Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι  δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό  αυτό.
γ)         Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ)         Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους, πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο.
ε)             Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.       Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
Στ)       Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα  και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες προκειμένου να  αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.
Άρθρο 21
Ελεγκτική Επιτροπή
α)         Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.
β)         Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την λήξη  του οικονομικού έτους.
γ)         Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.
δ)         Η Ελεγκτική Επιτροπή  σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.
Άρθρο 22
Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή  να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.
Άρθρο 23
Διάλυση Σωματείου
α)         Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών  με καταστατική πλειοψηφία.
β)         Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
γ)         Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.
Άρθρο 24
Τύχη Περιουσίας του Σωματείου
            Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Η περιουσία του Σωματείου μπορεί να περιέλθει σε κοινωφελές ίδρυμα το οποίο θα ορισθεί με σχετική απόφαση της Γ.Σ. 
Άρθρο 25
Βιβλία του Σωματείου
            Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι :
- Υποχρεωτικά
            α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
            β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
            γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνελεύσεως των μελών.
            δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.
            Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.
Άρθρο 26
Γενικές Διατάξεις
α)         Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
β)             Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της  αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.
Άρθρο 27
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία επικυρώνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση.
Για κάθε διαφορά, αρμόδια προς επίλυση είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.
       Άρθρο 28
  Τελική Διάταξη
            Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 28 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη την 15η Μαρτίου 2010, όπου την ίδια ημέρα επέλεξαν την Προσωρινώς Διοικούσα Επιτροπή η οποία εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του.
            Η προσωρινώς Διοικούσα Επιτροπή της οποίας η θητεία λήγει τον πρώτο Ιανουάριο από την έγκριση του παρόντος από το αρμόδιο Δικαστήριο όπου υποχρεωτικά θα γίνει και η πρώτη Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, εξουσιοδοτείται να ενεργήσει ό,τι απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου